Informacja publiczna niedostępna w Biuletynie Informacji Publicznej może być udostępniona na wniosek.

Krok po kroku:

  1. Sporządź wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Dla ułatwienia możesz skorzystać z formularza wniosku.
  2. Złóż wniosek w siedzibie Urzędu Gminy Naszego Miasta albo wyślij pocztą, pocztą elektroniczną, faksem lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.
  3. W ciągu 14 dni, lub w uzasadnionych przypadkach w ciągu 2 miesięcy otrzymasz odpowiedź.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - w przypadku gdy nie można udzielić informacji publicznej niezwłocznie.

Opłaty:

Bezpłatnie, z wyjątkiem sytuacji, gdy z udostępnieniem informacji publicznej wiążą się dodatkowe koszty (wysokość opłaty odpowiada tym kosztom).
Wnioskodawca zostaje powiadomiony o wysokości ewentualnej opłaty w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Miejsce złożenia i odbioru:

Wydział Obsługi Mieszkańców / Sekretariat / Kancelaria.

Jednostka odpowiedzialna:

Kierownik komórki organizacyjnej, której zakresu zadań, w tym czynności służbowych realizowanych przez jej pracowników informacja dotyczy.

Termin odpowiedzi:

1.Bez zbędnej zwłoki, jednak nie dłużej niż 14 dni od dnia złożenia wniosku.

2.W uzasadnionych przypadkach nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Mieście Wojewódzkim w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:

1.Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
2.Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
3.Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonym we wniosku, wnioskodawca zostaje powiadomiony na piśmie o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i poinformowany o sposobie lub formie niezwłocznego udostępnienia informacji. W takim przypadku, jeżeli w przeciągu 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawca nie złoży ponownie wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób lub formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782);
2. Zarządzenie nr xxx/2014 Burmistrza Naszego Miasta z dnia 16 maja 2002 r.. w sprawie zasad i trybu udostępniania informacji publicznej

Wymagane załączniki:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – załącznik do Zarządzenie nr xxx/2014 Burmistrza Naszego Miasta z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie zasad i trybu udostępniania informacji publicznej

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.